Skip to content

Algemene voorwaarden

1.1 Op alle opdrachten van, overeenkomsten met, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht en/of rechtshandelingen door H&G Uitgeverij, gevestigd te Amsterdam (hierna: H&G) zijn deze algemene voorwaarden van toepassing (hierna: Voorwaarden).

1.2 Afspraken, regelingen en voorwaarden welke van deze Voorwaarden afwijken, gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk Schriftelijk met H&G zijn overeengekomen dan wel Schriftelijk door H&G zijn bevestigd, en laten voor het overige deze Voorwaarden volledig in stand.

 

2. Aanbiedingen, specificaties en orders

2.1 Alle aanbiedingen van H&G zijn te allen tijde vrijblijvend, zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege dwingend zijn voorgeschreven.

2.2 Indien een opdracht schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van de overeenkomst door H&G dan wel op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door H&G.

 

3. Levering, levertijd en zekerheidstelling

3.1 De aangegeven of overeengekomen levertijd is bedoeld als indicatie.

3.2 Een levertermijn gaat in op het moment dat een overeenkomst tot stand is gekomen.

3.3 Bij overschrijding van de levertijd heeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de opdrachtgever – nadat de levertijd is verstreken – alsnog H&G Schriftelijk een redelijke termijn heeft gegeven van tenminste veertien (14) dagen, om tot levering over te gaan en H&G binnen die termijn niet heeft geleverd.

3.4 Indien H&G tijdelijk niet aan haar leveringsverplichting kan voldoen door een aan de opdrachtgever meegedeelde oorzaak van overmacht, heeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst na het verstrijken van de in de hiervoor genoemde bepaling en termijn te ontbinden.

3.5 H&G is, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van H&G, nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijd.

3.6 H&G kan te allen tijde van de opdrachtgever verlangen dat, alvorens tot levering wordt overgegaan, alle opeisbare vorderingen van H&G terzake van eerdere leveranties of terzake van de betreffende leverantie worden voldaan en voor de voldoening van de nog niet opeisbare vorderingen terzake van verrichtte of nog te verrichten leveranties zekerheid in de vorm van een bankgarantie wordt verstrekt.

3.7 Indien H&G de door haar verlangde betalingen of zekerheid niet of niet tijdig verkrijgt, is H&G bevoegd de levering op te schorten. Indien de opdrachtgever ook na sommatie daaraan niet voldoet, kan H&G de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door een schriftelijke verklaring ontbinden en een schadevergoeding van de opdrachtgever vorderen.

 

4. Betaling

4.1 Alle betalingen moeten op zodanig tijdstip geschieden, dat zij, voorzover er geen andere termijn is overeengekomen, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum door H&G zijn ontvangen.

4.2 Voorafgaande aan de uitvoering van een pdracht kan H&G een voorschot verlangen, dit voorschot zal op de laatste factuur in mindering worden gebracht.

4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is H&G gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW in rekening te brengen, vermeerderd met 10% administratiekosten over de onbetaald gebleven bedragen.

4.4 Voor de incassokosten, verschuldigd bij inschakeling van derden, geldt het tarief dat derden voor incasso van de vorderingen ingevolge de voor hen geldende richtlijnen in rekening mogen brengen, te vermeerderen met de eventueel te maken proceskosten.

4.5 Zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van H&G, is het de opdrachtgever niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens H&G te verrekenen, dan wel haar betalingsverplichting op te schorten.

 

5. Aansprakelijkheid

5.1 Bij het inschakelen van derden zal H&G steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. H&G is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. H&G gaat ervan uit, en bedingt zo nodig, bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

5.2 De Opdrachtgever vrijwaart H&G tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van H&G.

5.3 In elk geval is iedere aansprakelijkheid van H&G beperkt tot het bedrag en voorwaarden waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door H&G gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak toe bestaat.

 

6. Opschorting en ontbinding

6.1 Alle vorderingen van H&G zijn terstond opeisbaar, indien de opdrachtgever door welke oorzaak dan ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of naar het oordeel van H&G, dreigt te verliezen, surseance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard of tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen jegens H&G.

6.2 In de in artikel 6.1 van de Voorwaarden genoemde omstandigheden is H&G bovendien gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever onmiddellijk en zonder rechtelijke tussenkomt geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, zonder dat H&G tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd het recht van H&G op vergoeding van de daardoor geleden schade.

6.3 H&G behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien opdrachtgever onjuiste en/of valselijk informatie heeft verstrekt, alsdan is opdrachtgever verplicht om de door H&G tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden.

6.4 Indien opdrachtgever om haar moverende redenen de overeenkomst met H&G wenst te beëindigen, voordat de overeenkomst volledig ten uitvoer is gebracht, is opdrachtgever jegens H&G schadeplichtig.

6.5 De opdrachtgever kan de overeenkomst slechts ontbinden in geval van een wezenlijke tekortkoming en alleen dan nadat H&G in gebreke is gesteld.

 

7. Overig

7.1 Indien bepalingen van deze Voorwaarden onwettig, ongeldig of onafdwingbaar zijn, zullen de overige Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. H&G en de opdrachtgever zullen de bepalingen die in rechte geen stand houden in onderling overleg aanpassen in het licht van de strekking van die bepalingen, om zo de oorspronkelijke intentie van partijen weer te geven.

 

8. Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

8.2 In geval van een geschil is uitsluitend de rechtbank te Amsterdam bevoegd in eerste aanleg daarvan kennis te nemen, tenzij H&G er de voorkeur aan geeft de opdrachtgever te dagvaarden voor de rechtbank van de woonplaats van de opdrachtgever.